Arbetsordning

Arbetsordning

Arbetsordning

Det åligger styrelsen att för varje verksamhetsår justera och fastställa en för föreningen gällande arbetsordning.

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner åt nämnder och funktionärer samt anställer eventuella tjänstemän.

Arbetsordning omfattar förutom styrelsens uppdrag, detaljerade uppdragsbeskrivningar för samtliga kommittéer/avdelningar.

Styrelsen äger fastställa arbetsuppgifter och arbetsordning för kommittéerna/avdelningarna.

Arbetsordning

§ 25 Styrelsens sammansättning, GSS Stadgar
Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Till styrelsen utses 3 suppleanter. Vid val till styrelsen kan annan tid än två år bestämmas för att se till att halva styrelsen sitter kvar efter årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Det åligger styrelsen, som ansvarar för föreningens angelägenheter och förvaltning när årsmötet eller vårmötet inte är samlat, att:
a) verka för GSS ändamål och tillvarata dess intressen,
b) verkställa års-, höst- och extra årsmötes beslut,
c) planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
d) ansvara för och förvalta föreningens medel,
e) förbereda års och extra årsmöte när så krävs,
f) överlämna räkenskaperna för revision enligt § 35,
g) ta fram förslag till seglingsprogram,
h) föra medlemsregister,
i) övervaka stadgarnas efterlevnad samt
j) för varje verksamhetsår justera och fastställa en för föreningen gällande arbetsordning.

Ordförande
Det åligger ordföranden att;
• vara GSS officiella representant
• leda styrelsens sammanträden och arbete
• justera protokoll
• övervaka fattade besluts verkställande
• övervaka stadgarnas efterlevnad och tillvarata GSS intressen.

Vice ordförande
Det åligger vice ordföranden att;
• biträda ordföranden och vid frånvaro överta dennes ansvar.

Sekreterare
Det åligger sekreteraren att;
• föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
• registrera och förvara inkomna skrivelser
• forts. sekreterare

• administrera utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
• Upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse.
• Uppdatera stadgarna utifrån de beslut om ändringar som tas på års och höstmöten
• Utifrån Idrotten Online ta ut registret till GSS Matrikeln. Samma uppställning som i den senaste Matrikeln.

Kassör
Det åligger kassören att;

• Se till att vårt bokföringssystem Fortnox är uppdaterat med rätt uppgifter. Att hjälpa Idrottservice Gävle-Dala AB vilken är anlitad som bokföringshjälp, inkomna betalningar och utbetalningar sköts av denna hjälp. Även kontakter med Skatteverket har denna hjälp fullmakt att sköta.
•Ansvara för att av styrelsen beslutade medlemsavgift blir fakturerade, plus andra gällande avgifter. Faktureringstillfällena enligt GSS stadgar.
• attestera ordförandens utlägg.
• söka externa bidrag
• ansvara för att fullständig bok över GSS räkenskaper sköts i Fortnox bokföringssystem.
• årligen upprätta balans- och resultaträkningar tas ut ur Fortnox bokföringssystem
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning vilken delges alla kommittéer
• till betryggande belopp försäkra GSS idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter
• ansvara för medlemsregister och registrering av medlemmar och ändringar i Idrotten Online.

• förvara GSS avtal
• se över föreningens alla försäkringar
• från övriga kommittéer infordra drift- och investeringsbudgetar.

Suppleant
Det åligger suppleant att;
• deltaga i styrelsemöten
• vid behov vikariera på sammanträden för icke närvarande styrelsemedlem
• Om styrelseledamot före mandatets utgång avgår inträda i hans ställe.

Junioransvarig
Det åligger Junioransvarig att;
• vara ansvarig för juniorverksamheten i Sällskapet.
• tillvarata juniorernas intressen
• samordna juniorverksamheten med övrig verksamhet
• ansvara för utbildningen av juniorseglare
• ansvara för GSS juniorträningsverksamhet
• ansvara för planering och genomförande av klubbens seglarskolor för barn och ungdomar
• ordna aktiviteter för att öka sammanhållningen bland juniorerna
• verka för samverkan inom träningsverksamheten för juniorer med andra närliggande segelsällskap
• informera båt gruppen om brister på de jollar och juniorbåtar som Sällskapet innehar
• upprätta förslag till Juniorsektionens drift- och investeringsbudget.
• Lämna/söka LOK stöd.

Anläggningskommittén / Intendentur/hamnensskötsel
Det åligger Anläggningskommitténs sammankallande att;
• Tillsammans med styrelsens utvalda gå igenom budget och vad som skall göras under kommande år.
• Gå igenom med utvalda Värdar vad som skall göras under året
• Inför arbetsdagarna gå igenom med värdarna vad som skall utföras
• Samt planera och leda dess arbete tillsammans med utvalda Värdar ansvara för kommitténs arbete.


Det åligger anläggningskommitténs Värdar att tillse följande;

6 st. Bryggvärdar
• tillse att hamnreglementet efterlevs
• ombesörja underhåll av och uppsikt över GSS bryggor.
• vid behov framlägga förslag till reparation och nyanskaffning av material.
• upprätta förslag till anläggningskommitténs drift- och investeringsbudget

1 st. Planvärd (uppställningsplan)
• vid behov lägga förslag till reparation och nyanskaffning av material.
• upprätta förslag till anläggningskommitténs drift- och investeringsbudget
• organisera sjösättning och upptagning av båtar samt förteckning över uppställningsplatser
• Tillse att båtar ställs upp efter upprättad plan över området.
• Att informera kassören om vilka som skall betala uppställningsavgiften.

1 st. Markvärd
• vid behov lägga förslag gällande reparation och nyanskaffning av material.
• gräsklippning av området
• upprätta förslag till anläggningskommitténs drift- och investeringsbudget
• ombesörja underhåll av och uppsikt över GSS markområden

1 st. Fastighetsvärd
• se över och underhålla GSS inventarier
• inkoppling och avstängning av vatten och avlopp, frostskydd. Höst och vår i enlighet med beskrivning.
• ombesörja underhåll av och uppsikt över GSS byggnader.
• vid behov inför styrelsen lägga fram förslag till reparation och nyanskaffning av material.
• upprätta förslag till anläggningskommitténs drift- och investeringsbudget

1 st. Hamnvärd
• ansvara för renhållningen inom GSS område
• ansvara för uthyrning av gäst båtplatser och logi i stugor
• tillse att hamnreglementet efterlevs
• gästhamn, stödja restauratören med lediga platser
• omhänderta sällskapets båtar och ansvara för bensintillgång samt bokföring av förbrukning
• kvällsrunda i hamnen bl.a. se till att förtöjningar är i sin ordning

Båtplatsansvarig.
Det åligger Båtplatsansvarig.
• Att tillse att alla platser är belagda med båtar.
• Att fördela båtplatser enligt styrelsens beslut och att informera kassören och sekreteraren om ändringar.
•Att föra register över alla båtar med uppgifter om båtens data och data om ägaren vad gäller underlag för fakturering av båtplatsavgiften. Info skall också finnas för att kunna kontakta ägaren via telefon eller mail.
• Att föra Register över båtar som står i kö för båtplats med samma uppgifter som i båtregistret. För att stå i kö skall medlemsavgift betalas.
• Att informera kassören via båtregistret om vilka avgifters som skall faktureras.

Seglingskommittén
Det åligger seglingskommitténs sammankallande att;
• rekrytera valfritt och tillräckligt antal ledamöter till seglingskommittén
• delegera uppgifter och ansvarsområden till ledamöter i seglingskommittén
eller andra medlemmar
• tillse att styrelsen är informerad om seglingsverksamheten
• vara ansvarig för seglingskommitténs arbete.
• organisera all seglingsverksamhet inom Sällskapet
• leda seglingssektionen under gällande organisationsplan
•utse projektledare/tävlingsledare för kommande kappseglingar
• hålla sig orienterad om och i förekommande fall handlägga regelfrågor
• utöva tillsyn över Sällskapets seglingsmateriel och inventarier
• upprätta verksamhetsplan
• upprätta förslag till seglingskommitténs drift- och investeringsbudget
• verka för att lämpliga medlemmar utbildas till funktionärer respektive vidareutbildas så att GSS har tillräcklig och kompetent funktionärsstab
• långtidsplanera utbildningsverksamheten

Informationsansvarig
Det åligger informationsansvarig att;
• ansvara för originalet till medlemsmatrikeln
• ansvara för GSS kontakter med massmedia
• ansvara för regelbunden utgivning av medlemsblad, 2 ggr/år årsmöte och höstmöte.
• ansvara för information till medlemmarna och andra intressenter
• ansvara för GSS varumärke
• underhålla hemsidan
• upprätta förslag till drift- och investeringsbudget till kassören vad gäller Information
• planera och ansvara för GSS programverksamhet tillsammans med klubbmästaren
• verka för samverkan med närliggande segelsällskap.

Klubbmästeriet
Det åligger klubbmästaren att;
• rekrytera ledamöter till klubbmästeriet samt planera och leda dess arbete
• ansvara för klubbmästeriets arbete.
• planera och ansvara för GSS programverksamhet tillsammans med seglingskommittén
• på bästa sätt ansvara för medlemmarnas och gästernas trivsel vid GSS sammankomster
• ansvara för priser och pokaler
• upprätta förslag till klubbmästeriets drift- och investeringsbudget
•ansvara för att serveringsverksamheten och därmed sammanhängande lokalvård fungerar väl.

Restauratör / serveringsverksamhet
Det åligger restauratören att;

Följa upprättat underskrivet avtal vilket bl.a. innehåller följande:

• sköta städning av klubbhuset och renhållning i klubbhusets omedelbara närhet samt ansvarar för att god ordning råder i lokalen. Städning av alla toaletter i klubbhuset, WC huset och Annexet. GSS ansvarar för styrelserum och klubbrum
• ansvara för uthyrning av klubbhuset för arrangemang utanför GSS program enligt gällande avtal.

• Ansvara för gästande båtar, Anvisa plats. Registrera gästande båtar skall innehålla vart båten hör hemma Stad och land.
• lämna ut kod till dusch och toalett
• ansvara för tömning av k och soptunnor
• sköta inre underhåll av Hamnvärdsstugan då man valt att bruka den.
• flagghissning, söndagar och högtider

Upprättat av Styrelsen för Gefle Segel Sällskap
Gävle 5 maj 2021

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK