Klubbhuset

Klubbhuset

Klubbhuset vid Huseliiharen

Gävle segelsällskap bildades på 1880-talet, och hade från år 1900 sin klubblokal på Kullerharen. Sin första egna klubblokal uppförde klubben år 1906 vid Huseliiharen på Norrlandet. Det var målarmästare Sjöström som ritade byggnaden och byggmästare Ernst Andersson som uppförde huset. Båda herrarna var medlemmar i segelsällskapet.

Byggnaden uppfördes i en våning, med branta takfall, småspröjsade fönster och ett stora välvda fönster på gavlarna. Under 1930-talet byggdes huset ut på längden men partiet med det stora välvda fönstret behölls mellan den ursprungliga interiören och det nytillkomna utrymmet. Den nya gaveln pryddes med ett nytt välvt fönster, skapat med det gamla som förlaga.

Invändigt finns en farstu med en trappa upp till övervåningen som ligger i husets norra del. I dessa delar finns de flesta originaldetaljer kvar, som pärlspåntklädda väggar och tak, snickerier och dörrar och fasta skåpinredningar. I övrigt består nedervåningen av den ursprungliga delen mot norr och den senare delen mot söder. Väggarna i den ursprungliga salen är klädda med mörkt laserat listverk i spegelindelning. Ytorna mellan listverken är klädda med papp med dekorationsmåleri i form av igenkänningsflaggor/standertar från båtar som tillhört medlemmar i segelklubben. Per Mattsson berättade på plats att vissa tidiga flaggor målats över med senare under 1930-1940-talet. I samma kulör som listverket finns väggfasta bänkar utefter några av väggarna. Taket är öppet till nock och klätt med vitmålad pärlspånt, med synliga takstolar. I rummet finns en tegelomfattad öppen spis med ett putsat överstycke dekorerat med årtalen 1880, 1906 och 1931 samt med segelklubbens emblem. Sommaren 2016 har en ny bardisk tillkommit. Den är byggd i stil som överensstämmer med väggarnas utformning.

Golvet i rummet består av ett lackat brädgolv, möjligen ett sentida, då en nivåskillnad finns mellan detta golv och golvet i 1930-talsdelen. I handlingar från 1996, då museet besökte fastigheten, diskuterades framtida underhåll av det lackade golvet, som av klubben då ansågs kräva mycket underhåll i form av slipning och omlackering. Museet förseslog då att golvet skulle slipas och lämnas som ett traditionellt skurgolv, alternativt oljas med golvolja. Dessa råd realiserades aldrig.

På vardera sidan om den öppna spisen finns dörrar som leder in till kök respektive styrelserum. De mörkt laserade spegeldörrarna bär texten ”Pentri” och ”Styrelse”. Köket är nyligen moderniserat för att klara dagens hygienkrav. Dock har delar av en äldre, sannolikt 1930-tal, skåpsinredning bevarats. Styrelserummet har en inredning från 1940-talet, skapad av Sven Gösta Björn, Möbelproduktion, Gävle.

Gavelpartiet mellan den ursprungliga salen och delen som tillkom under 1930-talet, kröns av den välvda fönsterbågen. Över bågen finns ett målat parti med texten ”Handen på rodret och ögat på toppen” på en målad banderoll. Fönsterfodret har dekorationer i form av två drakhuvuden.

1930-talsdelen, som vetter mot havet, har en liknande gestaltning som den ursprungliga salen. Dock finns här inget dekorationsmåleri i väggfälten. Golvet består av ett skurgolv.

Byggnadens fasader är klädda med en liggande grönmålad panel. Fönsterbågarna är småspröjsade och vitmålade, liksom övriga snickeridetaljer. Sadeltaket som är relativt brant är klätt med en modern svart tegelimiterande plåt. På taket finns en murad skorsten. Byggnadens gavelspetsar pryds av ett genomsiktligt listverk med en infälld yta i form av en cirkel med målat ”GSS”. Längs den södra gaveln finns ett inglasat verandaparti med flackt tak. Verandan står invändigt i förbindelse med övrig interiör. Från veranda leder en trappa ner mot marken.

Huvudentrén markeras genom en veranda på den östra långsidan. Verandans formspråk följer byggnadens vad gäller utformning på gavelspetsen på det branta takfallet.

Kulturhistoriskt värde

Gefle Segelsällskap är ett av Sveriges äldsta segelsällskap, bildat 1880. Klubbhuset på Huseliiharen är välbevarat från 1906, då det uppfördes, vilket ger både föreningshistoriska och socialhistoriska värden. De målade igenkänningsflaggorna bär på mycken personhistoria då de är avbildningar från flaggor på båtar som hört till tidigare medlemmar. Vissa av flaggorna härrör sannolikt från klubbhusets allra tidigaste år. Senare ändringar i interiörerna har gjorts med hög ambitionsnivå, och med respekt för den tidiga konstnärliga gestaltningen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Detalj av fönsterparti mot väster. Alla fönsterbågar är enkla.

Detalj av fönsterparti mot väster. Alla fönsterbågar är enkla.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK