GSS logga

Klubbhuset

Klubbhuset

Klubbhuset vid Huseliiharen

Gävle segelsällskap bildades på 1880-talet, och hade från år 1900 sin klubblokal på Kullerharen. Sin första egna klubblokal uppförde klubben år 1906 vid Huseliiharen på Norrlandet. Det var målarmästare Sjöström som ritade byggnaden och byggmästare Ernst Andersson som uppförde huset. Båda herrarna var medlemmar i segelsällskapet.

Byggnaden uppfördes i en våning, med branta takfall, småspröjsade fönster och ett stora välvda fönster på gavlarna. Under 1930-talet byggdes huset ut på längden men partiet med det stora välvda fönstret behölls mellan den ursprungliga interiören och det nytillkomna utrymmet. Den nya gaveln pryddes med ett nytt välvt fönster, skapat med det gamla som förlaga.

Invändigt finns en farstu med en trappa upp till övervåningen som ligger i husets norra del. I dessa delar finns de flesta originaldetaljer kvar, som pärlspåntklädda väggar och tak, snickerier och dörrar och fasta skåpinredningar. I övrigt består nedervåningen av den ursprungliga delen mot norr och den senare delen mot söder. Väggarna i den ursprungliga salen är klädda med mörkt laserat listverk i spegelindelning. Ytorna mellan listverken är klädda med papp med dekorationsmåleri i form av igenkänningsflaggor/standertar från båtar som tillhört medlemmar i segelklubben. Per Mattsson berättade på plats att vissa tidiga flaggor målats över med senare under 1930-1940-talet. I samma kulör som listverket finns väggfasta bänkar utefter några av väggarna. Taket är öppet till nock och klätt med vitmålad pärlspånt, med synliga takstolar. I rummet finns en tegelomfattad öppen spis med ett putsat överstycke dekorerat med årtalen 1880, 1906 och 1931 samt med segelklubbens emblem. Sommaren 2016 har en ny bardisk tillkommit. Den är byggd i stil som överensstämmer med väggarnas utformning.

Golvet i rummet består av ett lackat brädgolv, möjligen ett sentida, då en nivåskillnad finns mellan detta golv och golvet i 1930-talsdelen. I handlingar från 1996, då museet besökte fastigheten, diskuterades framtida underhåll av det lackade golvet, som av klubben då ansågs kräva mycket underhåll i form av slipning och omlackering. Museet förseslog då att golvet skulle slipas och lämnas som ett traditionellt skurgolv, alternativt oljas med golvolja. Dessa råd realiserades aldrig.

På vardera sidan om den öppna spisen finns dörrar som leder in till kök respektive styrelserum. De mörkt laserade spegeldörrarna bär texten ”Pentri” och ”Styrelse”. Köket är nyligen moderniserat för att klara dagens hygienkrav. Dock har delar av en äldre, sannolikt 1930-tal, skåpsinredning bevarats. Styrelserummet har en inredning från 1940-talet, skapad av Sven Gösta Björn, Möbelproduktion, Gävle.

Gavelpartiet mellan den ursprungliga salen och delen som tillkom under 1930-talet, kröns av den välvda fönsterbågen. Över bågen finns ett målat parti med texten ”Handen på rodret och ögat på toppen” på en målad banderoll. Fönsterfodret har dekorationer i form av två drakhuvuden.

1930-talsdelen, som vetter mot havet, har en liknande gestaltning som den ursprungliga salen. Dock finns här inget dekorationsmåleri i väggfälten. Golvet består av ett skurgolv.

Byggnadens fasader är klädda med en liggande grönmålad panel. Fönsterbågarna är småspröjsade och vitmålade, liksom övriga snickeridetaljer. Sadeltaket som är relativt brant är klätt med en modern svart tegelimiterande plåt. På taket finns en murad skorsten. Byggnadens gavelspetsar pryds av ett genomsiktligt listverk med en infälld yta i form av en cirkel med målat ”GSS”. Längs den södra gaveln finns ett inglasat verandaparti med flackt tak. Verandan står invändigt i förbindelse med övrig interiör. Från veranda leder en trappa ner mot marken.

Huvudentrén markeras genom en veranda på den östra långsidan. Verandans formspråk följer byggnadens vad gäller utformning på gavelspetsen på det branta takfallet.

Kulturhistoriskt värde

Gefle Segelsällskap är ett av Sveriges äldsta segelsällskap, bildat 1880. Klubbhuset på Huseliiharen är välbevarat från 1906, då det uppfördes, vilket ger både föreningshistoriska och socialhistoriska värden. De målade igenkänningsflaggorna bär på mycken personhistoria då de är avbildningar från flaggor på båtar som hört till tidigare medlemmar. Vissa av flaggorna härrör sannolikt från klubbhusets allra tidigaste år. Senare ändringar i interiörerna har gjorts med hög ambitionsnivå, och med respekt för den tidiga konstnärliga gestaltningen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Detalj av fönsterparti mot väster. Alla fönsterbågar är enkla.

Detalj av fönsterparti mot väster. Alla fönsterbågar är enkla.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Tidigt flygfoto över Huseliiharen.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Gefle Segelsällskaps klubbhus på Huseliiharen. Den vänstra delen med fönsterbandet är tillbyggd under 1930-talet.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Klubbhuset sett från söder. Det välvda fönstret på gaveln är en kopia av fönstret som prydde den ursprungliga gaveln. Det fönstret finns bevarat i interiören som rumsavskiljare mellan ursprunglig del och tillbyggd del.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Gefle Segelsällskaps klubbhus då det var nytt, 1906. Byggnaden vilar på tuktade stenblock, taket är belagt med papp och tacknockarna pryds av drakhuvuden i mönstersågat trä. Foto från Länsmuseet Gävleborgs fotosamling.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Farstun med trappan upp till övervåningen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot den öppna spisen och de bakomliggande rummen kök och styrelserum. Bardisken tillkom 2016 och är utformad i enlighet med väggpanelen.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Den ursprungliga samlingssalen sedd mot söder. Mellanväggen var yttervägg fram till 1930- talet då huset byggdes till.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

Måleri under mellanväggens fönsterparti.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

I den på 1930-talet tillbyggda delen är innertaket gulmålat och golvet utgörs av ett skurgolv. Väggpartierna är utformade likt de i den ursprungliga salen, men är inte dekorerad med igenkänningsflaggor.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Parti vid den öppna spisen. Här syns de laserade ytorna och de målade fälten med igenkänningsflaggor. I hörnet finns en fast sittbänk med mönstersågade sidostycken.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Igenkänningsflaggorna utgör ett fantastiskt tidsdokument över såväl båtar som ägare, som tidigare varit medlemmar i segelklubben.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Bevarad äldre skåpinredning i köket.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Styrelserummet som inreddes under 1940-talet.

Visit Gavle push
hawet webbproduktion
BD logo bla CMYK
haegerstrands
handelsbanken
handelsbanken
haegerstrands
BD logo bla CMYK
Visit Gavle push
hawet webbproduktion

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga