Regler

Regler

Regler för GSS hamn vid Huseliiharen

§1 Hamnverksamhetens ändamål är att mot fastställd avgift erbjuda plats i hamnen, vid bryggor och bojar samt på land för båtar registrerade i sällskapets båtregister.


§2 För hamnverksamheten ansvarar styrelsen, som biträdes av Anläggningskommittén eller dennes ställföreträdare.


§3 Endast medlemmar i GSS äger rätt att anteckna sig på turordningslistan för erhållande av båtplats.
Beslut om tilldelning fattas av Anläggningskommittén i samråd med styrelsen.
Prioritet ska ges till medlemmar med segelbåtar och de som aktivt arbetar för sällskapet.


§4 Båtplatsinnehavare får inte utan styrelsens medgivande vid kappsegling företräda annat segelsällskap än GSS.


§5 Båtplatsinnehavare skall betala fastställda medlems-, och båtplatsavgifter, samt avgift om arbetspass ej utförs. Styrelsen fastställer avgifterna.


§6 Vid underlåtenhet att betala i § 5 nämnda avgifter är rätten till båtplats förverkad.


§7 Båtplatsinnehavare äger ej rätt att nyttja annan båtplats än den som har anvisats.
Anläggningskom mittén äger dock rätt att vid behov omfördela platser, t.ex. om båtägare byter till mindre eller större båt eller om platser i hamnen blir lediga.


§8 Båtplats får ej överlåtas eller utlånas utan Anläggningskommittén eller dennes ställföreträdares medgivande.


§9 Vid längre tids bortovaro (en vecka eller längre) under seglingssäsongen ska båtplatsinnehavare i liggare förvarad i klubbhuset/restaurangen, Huseliiharen, ange när båtplatsen är disponibel.
Anläggningskommittén äger då rätt att disponera platsen för t.ex. uthyrning till gästande båtar.


§10 Båt ska vara ordentligt förtöjd enligt anvisningar från Bryggvärd, dubbla aktertampar vid förtöjing vid boj. Vid förtöjning mellan bommar skall förtöjning ske med fyra tampar två fram sträckta bakåt och två från aktern och sträckta framåt. Är detta ej möjligt skall spring sättas från aktern och fram till den främre förtöjningsringen.
Ägaren svarar själv för eventuella skador som hans båt orsakar på andra båtar, materiel, hamnan läggning etc. Giltig båtansvarsförsäkring ska vara tecknad.


§11 Endast hamnvärden eller dennes ställföreträdare äger rätt att anvisa plats för gästande båtar.


§12 De delar av bryggorna som inte är uthyrda får endast användas vid lastning, lossning eller mindre reparationer. Ingen varaktig förtöjning där är tillåten.


§13 Båtplatsinnehavare, som ej önskar utnyttja sin båtplats, kan avstå från det i högst två säsonger men ska då i stället för båtplatsavgift betala 200:-/år i administrativ avgift. Båtplatsansvarig fördelar då platsen enligt turordningslistan.
Om båtplatsinnehavaren önskar utnyttja sin båtplats ska anmälan om detta göras senast den 31 januari för att plats ska kunna garanteras.


§14 Båtplatsinnehavare (eller ersättare för denne) är skyldig att utföra arbete för sällskapet 16 timmar per år. Arbetstiden kan fördelas på flera arbetstillfällen. Arbetstid får räknas för 2 personer per båt samtidigt. Arbetsuppgifterna överenskommes i förväg med ansvarig i Värd. Arbetsplikten kan efter överenskommelse kvittas mot arbete inom styrelser eller kommittéer, under motsvarande tid.


Fullgörs ej arbetsplikten debiteras båtplatsinnehavaren 62:50 kr per timme för ej fullgjort arbetpass.
Tid ej uppskriven i pärmen för arbetstid, förvarad i Annexet, kommer att debiteras!


§15 Hamngifter se under SERVICE.


§16 Vaggor, vagnar och pallning ska vara märkta med medlemsnr/telefonnr och ställas undan enligt anvisningar av Planvärden.


§17 Tillgång till el och vatten begränsas till följande:
På våren från 1:a april och på hösten till 2 veckor efter upptagningsdatum.


§18 För den som önskar båtplats kontakta Båtplatsansvarig.
För att stå i ev. kö för båtplats krävs medlemskap.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK